ЮРПОМОЩНИК

справочник юриста

Бесплатная юридическая консультация 8 (800) 333-94-83 доб. 826

Главная » Банк договоров

Договор на изготовление продукции образец

Договір на виготовлення та постачання продукції

м. Київ 08.01.91

Акціонерне товариство "АТЕК" в особі директора Матвійчука Івана Петровича, що діє на підставі Статуту Акціонерного товариства, затвердженого 14 травня 1991 р. назване у подальшому "Постачальник", з однієї сторони, і Московське підприємство оптової торгівлі запасними частинами до механізованих агрегатів шляхового будівництва в особі управителя контори Петрова Ігоря Володимировича, що діє на підставі Положення про підприємство, затвердженого 14 червня 1990 р. назване подалі "Покупець", з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.

І. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується виготовити і поставити продукцію, а покупець прийняти її і оплатити в термін, зазначений у доданій до цього договору специфікації, яка є невід'ємною частиною договору.

2. Якість і комплектність продукції

2.1. Якість продукції, що підлягає постачанню, має відповідати державним стандартам і технічним умовам.

2.2. Постачальник зобов'язаний на кожну партію продукції, що постачається, видати сертифікат, що посвідчує відповідність продукції вимогам стандарту або технічних умов.

2.3. Продукція, що постачається, підлягає обов'язковому маркіруванню згідно з вимогами стандарту або технічних умов.

3. Тара й упакування

3.1. Продукція, що постачається, пакується у тару відповідно до вимог стандартів, або технічних умов, зазначених у доданій до договору специфікації.

3.2. Кожне упаковане місце повинно мати маркірування на тарі, упаковці або бірці згідно з державним стандартом або технічними умовами.

4. Ціна продукції і умови франко

4.1. Постачальник відвантажує продукцію на адресу покупця за цінами, передбаченими діючими прейскурантами. Дослідні зразки продукції оплачуються покупцем за калькуляцією, розробленою постачальником і погодженою з покупцем.

4.2. Продукція, виготовлювана за цим договором, відвантажується на адресу покупця на умовах франко-станція призначення.

5. Термін і порядок відвантажування продукції

5.1. Продукція, що постачається за цим договором, відвантажується на адресу покупця щоквартально однаковими партіями, а у середині кварталу - щомісячно.

6. Умови розрахунку

6.1. Розрахунок за цим договором між постачальником і покупцем проводиться виставленням рахунку на інкасо, тобто з застосуванням акцептованої форми розрахунків.

6.2. У випадку зміни покупцем рознарядки на постачання продукції і зазначення іншого вантажоодержувача постачальникові надається право вимагати у нього виставлення акредитиву для попередньої оплати вартості продукції, що підлягає відвантажуванню на його адресу.

7. Порядок кількісного і якісного приймання

7.1 Приймання продукції за кількістю і якістю проводиться покупцем у відповідності до інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення, затверджених Державним арбітражем.

8. Додаткові умови договору

8.1. Після відвантаження постачальником продукції за рознарядками покупця на адресу організацій, розташованих у районах Далекої Півночі, на Сахаліні, Камчатці або Курильських островах, ця продукція підлягає відправленню у особливо міцній тарі, що виключає псування і ушкодження вантажу на шляху руху.

9. Майнова відповідальність сторін

9.1. Майнова відповідальність сторін регулюється нормативними актами, встановленими діючим законодавством.

9.2. Кількість продукції, недопоставленої постачальником у один здавальний період (квартал), додається до іншого здавального періоду. У цьому разі покупець має право накласти на постачальника штрафні санкції за загальну кількість недопоставленої продукції у межах шестимісячного терміну давнини.

10. Порядок розглядання суперечок і підсудність сторін

10.1. Усі суперечки з цього договору розглядаються в органах арбітражу:

стосовно кількості - за місцем знаходження постачальника стосовно якості - за місцем знаходження покупця.

11. Сума договору

11.1. Загальна вартість продукції, що підлягає постачанню, визначається у розмірі 17 574 тис. крб. (сімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят чотири тис. крб.).

Примітка. У випадку зміни ціни на продукцію, що поставляється, відповідно змінюється сума договору, що оформлюється додатковою угодою між сторонами.

12. Термін дії договору

12.1. Термін договору встановлюється з 1 січня до ЗІ грудня 19__р.

13. Юридичні адреси сторін

13.1. Постачальник - м. Київ, Проспект Перемоги, 98/1, тел. 446-15-26.

Розрахунковий рахунок Н 53444-31586 у Акціонерному банку "Інко".

Покупець - м. Москва, 1-14, В.Тульський пров. 53, тел. 621-54-46.

Розрахунковий рахунок М 35756-18456 у Інкобанку м. Москви.

Додаток: специфікація на продукцію.

Договор поставки

Договор поставки является одной из множества разновидностей соглашений купли-продажи. Ключевым его отличием является тот факт, что отношения возникают между предпринимателями, и предполагают поставку одной из сторон определенного товара для его последующей эксплуатации в ходе деятельности другой стороны или для каких-либо иных целей. Договор поставки составляется между покупателем и поставщиком – сторонами могут быть поставщики и производители продукции, а также компании, практикующие производство и оптовую торговлю.

Если говорить о вариациях договора поставки, то следует выделить его следующие разновидности:

 • Договор на поставку товаров
 • Договор поставки услуг
 • Договор поставки продуктов
 • Рамочный договор поставки
 • Договор поставки электроэнергии.
 • Отметим, что эти пункты обобщены и подразумевают различные ответвления. Например, к первой категории можно отнести договоры поставки мебели, пластиковых окон и т.п.

  При этом соглашения могут разделяться на регулярные и разовые договора, когда поставка выполняется по утвержденному графику. При этом в самом документе важно оговорить этот график поставок, порядок оплаты, а также ответственность каждой стороны, принимающей участие в сделке и возможные гарантии.

  Образцы договоров и документов по поставке продукции / товаров

  Образец договора на изготовление и поставку продукции.

  Договор №

  г. Красноярск

  __ __________ 2013 г.

  Общество с ограниченной ответственностью Организация №1 (далее по тексту ООО Организация №1), именуемое в дальнейшем Продавец, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество Организация №2 (далее по тексту ОАО Организация №2), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора Петрова Петра Петровича на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. Предмет Договора .

  1.1.Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя продукцию согласно предоставленным Покупателем образцам, далее Продукция, в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами в Приложении №1, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию на условиях настоящего Договора.

  2.Права и обязанности Сторон

  2.1.Продавец обязуется:

  2.1.1.Поставить Продукцию в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  2.1.2. Поставить Продукцию в соответствии с предоставленными Покупателем образцами, с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов.

  2.1.3. Поставить Продукцию в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя.

  2.1.4.Уведомить Покупателя не позднее трех рабочих дней до момента поставки о

  предстоящей поставке Продукции по электронной почте ________или по телефону _______.

  2.2.Покупатель обязуется:

  2.2.1. Предоставить Продавцу образцы продукции в течение двух рабочих дней с момента направления заявки в адрес Продавца.

  2.2.2. Направить в адрес Продавца заявку на изготовление и поставку Продукции по электронной почте ____________.

  2.2.3. Принять Продукцию в соответствии с предоставленными образцами.

  2.2.4. Оплатить стоимость поставленной Продавцом Продукции в соответствии с ценами, согласованными в Приложении №1 к Договору, и на условиях настоящего Договора.

  2.3. Продавец имеет право:

  2.3.1. Осуществить досрочную поставку Продукции по согласованию с Покупателем.

  3.Цена и стоимость Продукции по Договору .

  3.1. Покупатель оплачивает Продукцию по договорной цене, предусмотренной в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.

  3.2. Цена Продукции, указанная в Приложении №1 к Договору, устанавливается в рублях и включает в себя стоимость упаковки и доставки Продукции до склада Покупателя, расположенного по адресу: ____________________________________.

  3.3.Цена Продукции, доставляемой по настоящему Договору, остается неизменной на

  весь срок действия Договора.

  3.4. Общая стоимость Продукции определяется в соответствии с Приложением №1 к Договору.

  4. Порядок расчётов .

  4.1. Продавец выставляет счет и счет-фактуру за поставленную и принятую Покупателем Продукцию на основании соответствующей накладной, подписанной обеими Сторонами. Датой поставки считается дата отметки уполномоченным представителем Покупателя в товарной накладной о принятии Продукции на складе Покупателя, расположенного по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего Договора.

  4.2. После произведенной поставки и подписания соответствующей накладной Продавец передает Покупателю счет и счет-фактуру. По полученному счету Покупатель производит оплату поставленной Продавцом Продукции путем безналичного расчета в рублях в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной.

  4.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета

  Покупателя.

  5. Приемка Продукции

  5.1. Продукция передается Покупателю по адресу доставки, указанному в п. 3.2. и в сроки, согласованные Сторонами в п. 2.1.3.

  5.2. Продукция передается в исправной оригинальной упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемой Продукции. Тара и упаковка должны предохранять Продукцию от повреждений и утраты качеств при транспортировке и хранении. Покупатель вправе не принимать Продукцию, если она доставлена в

  нарушенной упаковке или не имеет надлежащей маркировки. Отметка об этом делается в товарной накладной.

  5.3. Поставленная Продукция принимается Покупателем по товарным накладным. При принятии Продукции Покупатель осуществляет внешний осмотр и проверяет соответствие поставленной Продукции утвержденному образцу, а также целостность упаковки и наличие маркировки. По результатам данной проверки Покупатель подписывает товарные накладные при отсутствии претензий к ассортименту, комплектации, количеству и качеству Продукции. С момента подписания Покупателем товарных накладных к нему переходит риск случайной гибели и повреждения Продукции, а также право собственности на Продукцию.

  5.4. При приемке Продукции Покупатель вправе потребовать, а Продавец обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие Продукции российским стандартам качества, техническим регламентам и прочим требованиям, установленным действующим законодательством.

  5.5. Продавец считается исполнившим обязанность по поставке с момента подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон. В случае предъявления Покупателем претензий при приемке Продукции Продавец обязан устранить выявленные недостатки своими силами за свой счет путем: поставки недостающего количества Продукции замены Продукции, не соответствующей условиям об ассортименте, комплектации или качеству, ранее согласованным Сторонами.

  Срок устранения недостатков не должен превышать изначально оговоренного Сторонами срока поставки Продукции. При невозможности устранения недостатков в указанный срок и недостижения Сторонами иного соглашения Договор считается расторгнутым досрочно по вине Продавца с даты направления Покупателем уведомления о расторжении Договора, если иное не указано в уведомлении.

  6. Гарантии

  6.1. Качество поставленной Продукции должно полностью соответствовать требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя, а также техническим условиям, предусмотренным Договором.

  6.2. Гарантийный срок на поставленную Продукцию составляет 12 месяцев с даты

  подписания товарной накладной.

  6.3. В случае обнаружения дефекта поставленной Продукции (выявления некачественной Продукции) в течение гарантийного срока вызов и явка представителей Продавца для участия в составлении рекламационного акта являются обязательными. Продавец обязан направить своего представителя к месту нахождения некачественной Продукции в течение трех календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя. В случае неявки представителя Продавца в указанный срок рекламационный акт составляется Покупателем самостоятельно и считается принятым (утвержденным) Продавцом без возражений. На основании рекламационного акта Поставщик по выбору

  Покупателя выполняет одно из обязательств, указанных в п. 6.4 настоящего раздела.

  6.4. После составления рекламационного акта Поставщик по выбору Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты составления указанного акта своими силами и за свой счет:

  -заменяет Продукцию на новую, доставляет её Покупателю, и возмещает все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, либо возвращает денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

  7. Ответственность Сторон.

  7.1. Продавец несёт полную ответственность за качество поставляемой Продукции, за соблюдение сроков поставки Продукции, а также за полноту и правильность оформления сопроводительной документации на Продукцию.

  7.2. Покупатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в размере реального ущерба, причиненного Продавцу, кроме случаев просрочки оплаты поставленной Продукции.

  7.3. За просрочку поставки или замены Продукции (части Продукции) Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,01% от стоимости непоставленной/ заменяемой Продукции за каждый день просрочки поставки/замены. Пеня начисляется за весь период просрочки и уплачивается Продавцом при условии получения от Покупателя письменного требования (претензии) об уплате пени.

  7.4. В случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты Продукции, предусмотренных настоящим Договором, Продавец направляет Покупателю уведомление о просрочке оплаты Продукции. Если Покупатель по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, Продавец вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,01% от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5% от суммы задолженности.

  7.5. Продавец несет ответственность за поставку Продукции, обремененной правами третьих лиц, и обязан возместить Покупателю убытки, причиненные в результате предъявления Покупателю соответствующих претензий третьих лиц.

  Срок возмещения убытков -10 календарных дней со дня получения cоответствующего требования от Покупателя. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.

  7.6. В случае обнаружения при приемке или при использовании Продукции

  несоответствия её требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя или условиям, предусмотренным Договором, Продавец обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения уведомления от Покупателя заменить несоответствующую Продукцию и возместить Покупателю все убытки, связанные с такой заменой. В случае невозможности замены Продукции Продавец обязан в указанный срок возвратить денежные средства, полученные в оплату несоответствующей Продукции, и

  уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

  7.7. В случае обнаружения дефекта Продукции при её приемке Продавец обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления по выбору Покупателя заменить некачественную Продукцию и возместить Покупателю все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, или в указанный срок возвратить денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

  7.8. В случае просрочки поставки/ замены Продукции (части Продукции) более, чем на 20 (двадцать)календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 20% от стоимости непоставленной Продукции и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Продавец обязан вернуть Покупателю денежные средства, полученные в оплату непоставленной Продукции,в течение 10 дней с момента получения уведомления Покупателя о расторжении Договора. Датой расторжения Договора считается дата направления соответствующего уведомления Покупателем, если иное не указано в самом уведомлении.

  8. Обстоятельства непреодолимой силы .

  8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных об стоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются обстоятельствами непреодолимой силы, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Стороны договора и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие).

  Сбои/перерывы в работе используемого Стороной договора оборудования и/или

  программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются обстоятельствами непреодолимой силы,только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Стороны договора и/или третьих лиц.

  8.2. Сторона договора обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона договора обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.

  8.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону договора права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

  8.4. По требованию другой Стороны Сторона договора обязана предоставить

  официальный документ, выданный компетентным государственным органом или

  организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы.

  8.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных о бстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.

  8.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.

  9. Порядок разрешения споров .

  9.1.Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего

  Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.

  9.2.В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры,

  указанные в п.9.1. в досудебном (претензионном) порядке.

  9.3. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г.Кр-ска в установленном законодательством Российской Федерации

  порядке.

  10. Конфиденциальность .

  10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.

  10.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках исполнения

  настоящего Договора и содержащая включая, но, не ограничиваясь: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом Конфиденциально либо Строго конфиденциально с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.

  10.3.Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не

  выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет

  ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской

  Федерации.

  10.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным

  государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,

  предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.

  10.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения.

  11. Срок действия Договора .

  11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  11.2. Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания

  двустороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями и

  скрепленного печатями обеих Сторон.

  12. Изменение и расторжение Договора.

  12.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию

  Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда

  Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.

  12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Покупателя при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

  12.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Продавца последний уплачивает неустойку в размере 10% от общей стоимости Продукции по Договору и возмещает Покупателю убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой.

  12.4. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати)

  календарных дней с даты расторжения Договора.

  12.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,

  возникших до даты расторжения.

  13.Прочие условия .

  13.1.После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения,

  переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют

  юридическую силу.

  13.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских

  реквизитов, отгрузочных реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок

  13.3. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением,

  13.4. Продавец не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему

  13.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  Договор на изготовление продукции

  Упрощенная форма

  Договор на изготовление продукции

  № ___________

  г. Москва «17» мая 2010 г.

  ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

  ООО «__________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой Стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

  заключили настоящий Договор об оказании услуг на изготовление продукции на нижеследующих условиях:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1. Исполнитель обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить продукцию (далее «Товар») в ассортименте, в сроки и по Цене согласно Приложениям к настоящему договору, которые подписываются Сторонами до начала тиражирования и являются частью настоящего Договора.

  Приложение №1 (Техническое задание), Приложение №2 (Технический макет).

  1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара письменно согласуются Сторонами и указываются в Приложениях 1 и 2 к настоящему договору.

  2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

  Исполнитель обязуется:

  2.1. Обеспечить изготовление Товара согласно утвержденным Сторонами Приложениям к Договору.

  2.2. Исполнитель вправе использовать для целей настоящего Договора соисполнителей, без каких либо дополнительных затрат для ЗАКАЗЧИКА.

  3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

  Заказчик обязуется:

  3.1. Принять и оплатить услуги Исполнителя, согласно приложениям и условиям Договора.

  3.2. Принять изготовленный Товар в офисе Исполнителя и обеспечить его транспортировку своими силами и средствами. Передача Товара оформляется Сторонами Актом сдачи-приемки работ.

  4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  4.1. Цена Товара по настоящему Договору указана в Приложении 1 к Договору и включает все применимые налоги. Сумма, сроки и порядок оплаты определяются Сторонами в Приложениях к настоящему Договору.

  4.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю Цену Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  5.1 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность коммерческой, производственной и иной информации, относящейся к настоящему Договору. Любая информация, полученная Исполнителем в ходе оказания услуг по Договору или другим образом предоставленная Исполнителю Заказчиком, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

  5.2 В случае неисполнения Исполнителем условий настоящего Договора по его вине, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0.1% за каждый день просрочки. Но не более 10% от суммы, указанной в соответствующем приложении к Договору.

  5.3 В случае просрочки оплаты, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы, но не более 10% (десяти процентов) от неуплаченной в срок суммы.

  5.4 Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

  5.5 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ.

  6. ФОРС-МАЖОР

  6.1. В случае нарушения одной из Сторон условий Договора по независящим от нее обстоятельствам (форс-мажор), она должна незамедлительно письменно уведомить другую Сторону. Выполнение обязательств по Договору откладывается на срок действия этих обстоятельств.

  6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Сторонами понимаются такие обстоятельства, как принятие законодательных актов, мешающих выполнению обязательств по Договору, пожар в месте производства, хранения, стихийные бедствия, злонамеренные действия третьих лиц, действия государственных, таможенных, налоговых органов, импортные/экспортные ограничения и другие обстоятельства, ограничивающие или исключающие возможность исполнения Стороной обязательств по Договору.

  7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  7.1. Все разногласия и споры по Договору Стороны передают на рассмотрение в Арбитражный Суд города Москвы.

  7.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены письменно, подписаны обеими Сторонами и вступают в силу с момента подписания их Сторонами.

  7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств, принятых по Договору.

  8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

  Договор на изготовление и поставку продукции

  г. Москва                                                                        08  февраля  2011г.

  Общество с ограниченной ответственностью ООО « _______ », именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице коммерческого директора ________, действующего на основании Доверенности № 02 от 09 января 2011  года, с одной стороны, и ООО «_______», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора _________, действующей на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь принципами взаимовыгодного сотрудничества, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1.Предмет  договора

  1.1. Поставщик принимает на себя обязательство изготовить и поставить стеклопакеты и/или иные изделия из листового стекла (далее по тексту – Изделия) Покупателю в товарной номенклатуре, количестве, цене, согласованные Сторонами в спецификации, являющейся  Приложением №1 к настоящему Договору и в сроки согласно план-графику поставки Изделий (Приложение № 2 к настоящему Договору).

  1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Изделия на условиях настоящего Договора.

  1.3. Изделия изготавливаются Поставщиком из собственного материала своими силами и средствами.

  2. Обязанности сторон

  2.1. Поставщик обязуется:

  2.1.1. Изготовить, упаковать, маркировать и доставить Изделия в соответствии с согласованной с Покупателем спецификацией (Приложение №1 настоящего Договора), с качеством, соответствующим: Техническому Заданию Покупателя, являющимся неотъемлемым Приложением №3 к настоящему договору, ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия», ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия», ГОСТ Р 51136-2008 «Стекло защитное многослойное. Общие Технические Условия». Закаленные стекла в структуре стеклопакета должны соответствовать ГОСТ 30698-2000 «Стекло закаленное строительное. Технические условия».

  2.1.2. Предоставить Покупателю на каждую партию поставленных Изделий товарно-транспортные накладные, счет-фактуру, в соответствии с действующим законодательством РФ и паспорт Изделий оформленный в соответствии с ГОСТ 24866-99,п.5.9.

  2.1.3. Каждая транспортная пирамида или деревянный ящик должны иметь этикетку с обозначением позиции, формулой, размерами и количеством стеклопакетов в  транспортной таре. Место маркировки Изделий этикетками устанавливается в каждой заявке дополнительно, если место маркировки этикетками не оговаривается  в заявке, то маркировка производится на внутреннее стекло в стеклопакете.

  2.1.4. Изделия поставляются Покупателю Поставщиком автомобильным транспортом Поставщика. Все транспортные расходы включены в договорную цену и оплачиваются Поставщиком. Доставка Изделий осуществляется Поставщиком  на строительную площадку по адресу: г.Москва, Олимпийский пр.(Самарская ул.), вл.1. или иной адрес складов Покупателя, согласованный Сторонами. Адрес доставки указывается в заявке.

  2.1.5. Гарантировать срок изготовления и поставки Изделий согласно п.п.1.1, 2.1.2, 2.1.3. 2.1.4. Днём доставки считается дата доставки Изделий Покупателю по адресам назначения, указанным в п. 2.1.4. настоящего Договора

  2.1.6.  Осуществлять доставку Изделий по адресам,  указанным в заявке на изготовление, с предварительным уведомлением о времени доставки Покупателя.

  2.1.7. Осуществить доставку Изделий Покупателю автомобильным транспортом на сменных транспортных пирамидах или в  невозвратной таре (деревянных ящиках). Транспортные пирамиды могут постоянно находиться на строительной площадке или на складе покупателя в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты  поставки изделий на этих пирамидах. Деревянные ящики являются невозвратной тарой.

  2.1.9.  Перед началом изготовления первой  партии Изделий в течение 20 календарных дней после подписания настоящего договора. Поставщик обязан изготовить в качестве образца cтеклопакеты 8 SunGuard Solar Neutral 67 закаленное– 14 TGI Argon –6.6.2 Top N+ с размерами (высота х ширина) 2751 х 1701 мм и 6 SunGuard Solar Neutral 67 закаленное– 22 –6 стемалит RAL 7031 с размерами (высота х ширина) 921 х 1701 мм. и доставить их для согласования с Покупателем по адресу: г. Москва, Олимпийский пр.(Самарская ул.), вл.1. Образец должен соответствовать требованиям Технического задания, являющимся неотъемлемым Приложением №3 к настоящему Договору, и не должен иметь оптических искажений (волнообразность, и т. п.). После утверждения образца Покупателем и Инвестором данный образец будет являться эталонным для оценки качества всех остальных поставляемых изделий. В случае, если поставленные образцы не будут соответствовать требованиям Технического задания (Приложение № 3 к настоящему Договору) и не будут согласованы Покупателем, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Покупателя изготовить и доставить по указанному выше адресу второй образец  этого же стеклопакета.

  2.1.10.  На весь ассортимент Изделий, указанный в Приложении №1 к настоящему Договору, Поставщик обязан предоставить заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации копии действующих на весь период действия настоящего Договора сертификатов соответствия с обязательными приложениями (протоколами сертификационных испытаний и санитарно-эпидемиологических заключений).

  2.1.11. Обеспечить сохранность товара при транспортировке до места доставки  Покупателя, упаковку с Изделиями, а также наличие индивидуальной маркировки Изделий (с указанием номера позиции, условного обозначения изделия и размеров).

  2.1.12. Осуществить по согласованию с Покупателем возврат Изделий несоответствующего п. 2.1.1.  настоящего Договора качества за свой счет, обнаруженных в порядке, указанном в п. 2.2.4 настоящего Договора. При обнаружении скрытых дефектов Покупателем, а также в случае обоснованного возврата, в течение четырнадцати дней со дня обнаружения этого дефекта, произвести по согласованию с Покупателем и за свой счет обмен несоответствующих п. 2.1.1. настоящего договора Изделий на соответствующие Изделия, с качеством оговоренном в п. 2.1.1. настоящего Договора.

  2.1.13.Подтверждать и  гарантировать срок замены несоответствующих п. 2.1.1  настоящего Договора Изделий, начиная с момента предоставления Акта, составленного в соответствии с п. 2.2.4, 2.2.5 настоящего Договора, посредством факсимильной связи или электронной почты.

  2.1.14. Нести имущественную ответственность за случайную гибель или повреждение Изделий, являющихся предметом настоящего Договора, до передачи их Покупателю в соответствии с п. 2.2.4 настоящего Договора.

  2.1.15 Согласовать заявку на изготовление образцов (направить Покупателю на адрес электронной почты или по факсимильной связи согласованную заявку с отметкой о согласовании) в течении рабочего дня получения заявки. Выставить Покупателю счет на оплату поставленных Изделий в течение рабочего дня,  согласования заявки.

  2.2. Покупатель обязуется:

  2.2.1. Передать Поставщику с помощью факсимильной связи или по электронной почте заявку с указанием позиции, формулы, точных  размеров и количества Изделий.

  2.2.2. Обеспечить беспрепятственный въезд автотранспортных средств Поставщика на территорию, указанную в п. 2.1.9. 2.1.10. настоящего Договора, для разгрузки и приемки Изделий в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

  2.2.3. Обеспечить приёмку и разгрузку Изделий в выходные и праздничные дни при обязательном  предварительном согласовании поставки  с Покупателем.

  2.2.4. Произвести разгрузку и  приемку Изделий по количеству  мест товара, доставленного автомобильным транспортом, в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. В случае отсутствия замечаний к Изделиям по количеству Покупатель обязан подписать товарно-транспортную накладную и накладную ТОРГ-12 на получение Изделий и передать заверенную копию доверенности на приемку Изделий, после чего Изделия считаются фактически полученными и принятыми по количеству Покупателем. В случае обнаружения несоответствия количества мест, либо дефектов и нарушения целостности тары, либо целостности Изделий, Покупатель обязан сделать отметку об этом в Товарно-транспортной накладной. Уполномоченный представитель Поставщика присутствует при разгрузке изделий и фиксирует дефекты, нарушения целостности тары либо целостности Изделий.

  2.2.5 В случае выявления во время приемки Изделий, трещин, грубых царапин, не соответствие параметрам, указанным в заявке и п. 4.1.2 ГОСТ 24866-99, составить совместно с уполномоченным представителем Поставщика Акт установленного Поставщиком образца несоответствия и комплектности продукции в двух экземплярах на данные несоответствующие Изделия, не принимать Изделия и возвратить поставщику или складировать их на специально отведенной для этого площадке.

  2.2.6. Отправить Поставщику копию Акта несоответствия качества и комплектности продукции по факсимильной связи или электронной почте в рабочие дни до 14 часов не позднее следующего дня.

  2.2.7. Передать Поставщику один экземпляр Акта несоответствия качества и комплектности продукции, возвратную накладную, счет-фактуру и копию накладной с отметкой о несоответствии качества и комплектности Изделий.

  2.2.9. Подписать передаваемые Поставщиком при приемке Изделий документы, при необходимости сделав в них соответствующие отметки.

  2.2.10. Осуществить разгрузку Изделий своими силами и средствами, а также нести ответственность за повреждение Изделий, возникшие в результате выгрузки

  2.2.11. Произвести оплату Изделий согласно условиям оплаты, указанным п.3.4. Приложения №1 к настоящему Договору.

  3. Порядок расчетов, цена Изделий

  3.1.Общая стоимость поставляемых  Изделий, определяется на основании Сметного расчета по Спецификации, согласованной в Приложении № 1 к настоящему Договору.

  3.2.В цену Изделий включается стоимость изготовления, упаковки, погрузочных работ, транспортировки до места указанного в п. 2.1.4 настоящего договора, возврата транспортных «пирамид», утилизация или возврат Изделий ненадлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

  3.3. Не подлежат изменению цены на Изделия, согласованные в Спецификации в  Приложении №1 настоящего Договора.

  3.4. Оплата Изделий осуществляется после поставки отдельной партии Изделий в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания накладной ТОРГ-12.

  3.5. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

  4.Приёмка Изделий и  Гарантийные обязательства

  4.1.При приёмке количества мест товара (деревянных  ящиков с Изделиями ), доставленного автомобильным транспортом, и в случае обнаружения несоответствия количества мест, либо дефектов и  нарушения целостности тары, либо целостности Изделий, Покупатель обязан сделать отметку об этом в Товарно-транспортной накладной.

  4.2 Приёмка товара по количеству производится Покупателем в 10 (десяти ) дневный срок от даты доставки Изделий на склад Покупателя в соответствии с п.2.1.4. При обнаружении несоответствия количества Изделий в таре (ящике) транспортным и иным сопроводительным документам, приёмка Изделий прекращается, Покупателем принимаются меры к локализации всей принимаемой партии Изделий, и осуществляется вызов представителя Поставщика. Вызов представителя Поставщика для участия в приёмке и подписании Акта осуществляется письмом, отправленным посредством факсимильной  связи либо телеграммой в течение 24 часов с момента обнаружения несоответствия Телеграмма направляется по адресу Поставщика, указанному  в Договоре и заверяется отделением связи Покупателя. Поставщик в 2 (двух) дневный срок от даты получения вызова, ответной телеграммой либо письмом, отправленным посредством факсимильной связи, уведомляет Покупателя о направлении своего  представителя для участия в приёмке. При отсутствии уведомления Поставщика в срок, Покупатель осуществляет приёмку по количеству с участием представителя ТПП (Торгово-Промышленная Палата ). Расходы Покупателя по привлечению представителя ТПП компенсирует Поставщик, в случае признания претензии по количеству  Поставщиком.

  4.3.Приёмка Изделий по качеству производится Покупателем в 20 (двадцати) дневный  срок от даты получения Изделий. При обнаружении несоответствия качества Изделия (Изделий) в партии Товара, приёмка всей партии не прекращается. Покупателем принимаются меры к локализации некачественного Изделия (Изделий),путём отдельного складирования и нанесения маркировки на некачественные Изделия и осуществляется вызов представителя Поставщика. Процедура вызова представителя Поставщика для подписания Акта-приёмки Изделий по качеству аналогична вызову представителя Поставщика для подписания Акта-приёмки по количеству, прописанному в п.4.2. настоящего Договора.

  4.4. Произвести разгрузку и  приемку Изделий по количеству  мест товара, доставленного автомобильным транспортом, в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. В случае отсутствия замечаний к Изделиям по количеству Покупатель обязан подписать товарно-транспортную накладную и накладную ТОРГ-12 на получение Изделий и передать заверенную копию доверенности на приемку Изделий, после чего Изделия считаются фактически полученными и принятыми по количеству Покупателем. В случае обнаружения несоответствия количества мест, либо дефектов и нарушения целостности тары, либо целостности Изделий, Покупатель обязан сделать отметку об этом в Товарно-транспортной накладной. Уполномоченный представитель Поставщика присутствует при разгрузке изделий и фиксирует дефекты, нарушения целостности тары либо целостности Изделий.

  4.5. Поставщик производит допоставку недостающего и/или замену не соответствующего по качеству Изделия/ий  в следующем порядке:

  - при получении от Покупателя Акта несоответствия качества Изделий, а также составленной на основании Акта Претензии.

  4.6. При использовании при выгрузке изделий оборотных транспортных пирамид Покупатель вправе предъявить претензию в случае, если об указанном  дефекте Поставщик был проинформирован посредством факсимильной или электронной связи, в течение  24 часов с момента разгрузки.

  4.7. В отношении дефектов в соответствии с п. 2.1.1. настоящего договора и/или несоответствия Изделий размерам, структуре, другим характеристикам, зафиксированным в подтвержденной Сторонами заявке, Покупатель вправе предъявить Акт несоответствия качества и комплектности продукции (с указанием даты и номера счета) в течение гарантийного срока.

  4.8. При возникновении между Покупателем и Поставщиком спора по поводу качества Изделий, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.

  4.9. Экспертизу назначает за свой счет Покупатель, с возмещением расходов Продавцом в случае подтверждения ненадлежащего качества Изделия.

  4.10. Любого рода дефекты, недостатки Изделий, возникшие по вине Поставщика, последний устраняет безвозмездно (в счет собственных средств).

  4.11. Указанные в настоящем разделе гарантии не распространяются на случаи преднамеренного или случайного повреждения Изделий Покупателем (третьими лицами).

  4.12. Гарантийный срок на Изделия составляет 5 (пять) лет со дня подписания Акта приемки-передачи Изделий Покупателем.

  5. Ответственность сторон

  5.1. Стороны Договора несут имущественную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за невыполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в порядке и размерах, установленных законами и подзаконными актами.

  5.2. За просрочку поставки Изделий (или их части) Покупатель вправе требовать от Поставщика оплаты неустойки в размере 0,1% договорной стоимости задержанных Изделий (части Изделий), за каждый день просрочки, но не более 10 % их стоимости.

  5.3.   За просрочку оплаты доставленных Изделий, в случае  отсутствия  мотивированного отказа от приёмки Изделий (при отсутствии оформленного претензионного Акта ), Поставщик вправе требовать от  Покупателя оплаты неустойки в размере 0,1% договорной стоимости поставленных и не оплаченных  Изделий (части Изделий), за каждый день просрочки, но не более 10% не оплаченных поставленных Изделий.

  5.5. Поставщик имеет право задержать поставку Изделий в случае нарушения условий оплаты, предусмотренных настоящим договором (приложениями, дополнительными соглашениями и т.д. к настоящему договору).

  5.6. Покупатель не несет ответственность за перечисление денежных средств по настоящему Договору в случае неправильного указания Поставщиком своих реквизитов в счете.

  5.7. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

  6. Форс-мажор

  6.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких как стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, войны или иных чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельств, освобождает Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по Договору. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий.

  6.2. Сторона, выполнению обязательств, которой препятствуют обстоятельства, указанные в п.6.1. Договора, обязана известить (по факсу или иным доступным способом) другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 5-дневный срок. Не известившая о наступлении таких обстоятельств Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на форс-мажорные обстоятельства.

  6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от продолжения исполнения Договора без уплаты штрафов и неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной, в срок, не превышающий 2 (двух) месяцев с момента отказа. Отказ Стороны от продолжения исполнения Договора осуществляется путем направления другой Стороне уведомления о расторжении настоящего Договора. Договор считается расторгнутым со дня получения данного уведомления, что подтверждается почтовым уведомлением о вручении заказного письма.

  6.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, ссылающейся на такие обстоятельства.

  6.5. О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в порядке и сроки, установленные п. 10.2. настоящего Договора, с приложением подтверждающих документов от компетентных органов.

  7. Порядок разрешения споров.

  7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору или в связи с ним разрешаются путем переговоров между Сторонами.

  7.2.  Стороны имеют право заявить претензии друг другу и устанавливают санкции за невыполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств.

  7.3. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются руководителем организации, предъявляющей претензию..

  7.4. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии в соответствии с действующим законодательством РФ.

  8. Изменение и расторжение Договора

  8.1. Изменение условий настоящего Договора возможно лишь по соглашению Сторон при условии письменного оформления такого изменения в виде Дополнительного соглашения либо в соответствии с действующим законодательством.

  8.2. Расторжение настоящего Договора возможно в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

  9. Срок действия Договора

  9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  9.2. После вступления настоящего Договора в силу все предыдущие переговоры, предварительные документы по нему недействительны.

  10. Заключительные положения

  10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой Стороны находится по одному экземпляру данного Договора.

  10.2. Документы, полученные одной Стороной от другой посредством факсимильной связи или электронной почты и содержащие необходимые реквизиты сторон, считаются оформленными надлежащим образом, если достоверно можно идентифицировать отправителя и получателя таких сообщений. Сторона, передающая документы посредством факсимильной связи или по электронной почте обязана в течение 3 рабочих дней со дня направления сообщения передать оригиналы документов под расписку уполномоченному представителю другой Стороны либо направить их заказным письмом с уведомлением.

  10.3.  Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

  10. Приложения.

  Приложение 1. Смета спецификация.

  Приложение 2. График поставки.

  Приложение 3. Техническое задание.

  Источники:
  yurist-online.com, dogovor-obrazets.ru, oformitely.ru, www.russianpeople.ru, www.xn----9sbdbmu1badcueefjg3i7d.xn--p1ai

  Следующие статьи:


  04 марта 2024 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения


  Дарственный дом наследство оспаривается или нет

  Дарственный дом наследство оспаривается или нет

  Передача права аренды земельного участка по наследству

  Передача права аренды земельного участка по наследству

  Образец бланка договора дарения доли квартиры

  Образец бланка договора дарения доли квартиры

  Как получить право на наследство после смерти отца

  Как получить право на наследство после смерти отца

  Решение о смене наименования ооо образец

  Решение о смене наименования ооо образец

  Продажа квартиры декларация 3 ндфл образец заполнения

  Продажа квартиры декларация 3 ндфл образец заполнения

  Он унес это с собой найди его наследство ассасин

  Он унес это с собой найди его наследство ассасин

  Как поделили наследство андрея тормозова

  Как поделили наследство андрея тормозова

  Как зарегистрировать машину полученную по наследству

  Как зарегистрировать машину полученную по наследству

  Отказ от части наследства не допускается

  Отказ от части наследства не допускается

  Сколько стоит оформление наследства по закону

  Сколько стоит оформление наследства по закону

  Отказ от наследства как вернуть все обратно

  Отказ от наследства как вернуть все обратно